02.06.2023. SAD: Liječenje zloupotrebe droga i alkohola treba uključiti porodice i zajednice

Liječenje od alkoholizma i drugih ovisnosti u Australiji se generalno pruža individuama, često daleko od njihovih porodica.

Liječenje može uključivati odvikavanje od supstance, savjetovanje i rehabilitaciju sa rezidencijalnim smještajem. Svi ovi tretmani rade na poboljšanju zdravlja i dobrobiti i smanjenju štetnosti od supstanci.

Ali porodice i zajednice mogu uticati na upotrebu supstanci i imaju potencijal da pomognu put oporavka osoba koje se liječe.

Za mnoge autohtone narode zdravlje i dobrobit se ne odnose samo na pojedinca. To je međusobno povezano sa porodicom, kulturom, pripadnosti i državom.

Zato usluge liječenja kao što je Pinangba u Queenslandu – Služba za alkohol i druge droge (eng. First Nations alcohol and other drug service) čiji smo pristup istraživali, uključuju porodice, kulturu i državu u liječenje.

Ovakav način liječenja trebao bi biti dostupan svima.

Uloga porodice u oporavku

Porodice i zajednica mogu odigrati ključnu ulogu u odustajanju od alkohola i drugih droga i u izbjegavanju recidiva. Istraživanja pokazuju da su savjeti ili ohrabrenje članova porodice važan razlog za odustajanje ili smanjenje upotrebe problematičnih supstanci.

Međutim, neki ljudi koji su sami u procesu oporavka i borave u terapijskim zajednicama često imaju ograničenu podršku kod kuće i u svojim zajednicama kako bi održali apstinenciju ili smanjenu upotrebu.

 

Porodica i zajednice nemaju uvijek prave alate za podršku pojedincu u liječenju, a neki članovi porodice mogu i sami iskusiti problematičnu upotrebu supstanci.

 

Šta se dešava u Pinangba službi?

Pinangba je služba rehabilitacije sa rezidencijalnim smještajem koju vode domoroci u Queenslandu. To je jedna od malog broja službi za liječenje alkohola i drugih droga u Australiji koje imaju odjel za boravak cijele porodice, uključujući i djecu.

Pinangba sprovodi sistemski model porodične terapije. Terapeut je pozvan da razmotri ne samo kontekst pojedinca unutar svoje porodice, već i kontekst porodice u odnosu na šire društvene, političke i istorijske sisteme.

Naglasak je na izgradnji, jačanju i popravljanju odnosa u sklopu iscjeliteljskog rada sa klijentom.

Pinangba također razmatra okruženja koja su najutjecajnija u životu klijenta (socijalne usluge, posao, sud) koja mogu uticati na njegov put oporavka.

Njihov pristup, zasnovan na porodici, pomaže klijentima da se uključe i ostanu na liječenju, ostanu apstinentni i poboljšaju odnose. Ovaj pristup također pozitivno utiče na upotrebu alkohola i drugih droga drugih članova porodice i poboljšava funkcionisanje njihove djece.

Pinangba porodični pristup ovisnosti je pozitivno prihvaćen od strane klijenata, porodica, zajednice i drugih pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga.

Neautohtona populacija također ima koristi od ovog modela. Intervencije, usmjerene na porodicu, za neautohtone osobe s problemima upotrebe supstanci su bile efikasne i za mlade i za odrasle. Ne samo da ove intervencije smanjuju upotrebu supstanci, one također poboljšavaju funkcionisanje porodice u poređenju sa individualnim tretmanom.

Uprkos ovim pozitivnim ishodima, intervencije usmjerene na porodicu u okviru službi za alkohol i druge droge su još uvijek neuobičajene.

Prepreke za implementaciju nisu vezane samo za individualizirani fokus tretmana, već i za probleme kao što su teškoće uključivanja porodice u liječenje, ograničeno vrijeme osoblja, nedostatak iskustva i nedovoljna obuka.

Proširivanje pristupa na 3 načina

Da bi ovaj model njege, fokusiran na porodicu, bio uključen u usluge autohtonoj i neautohtonoj populaciji za alkohol i druge droge, potrebno nam je bolje prikupljanje podataka i bolje finansiranje. Evo tri važna koraka ka ovoj implementaciji:

  1. Pažljiva evaluacija programa sa porodičnim angažmanom, porodičnom terapijom i holističkim tretmanom.

Trenutno postoji malo znanja o djelotvornosti ovog modela za autohtonu populaciju. Upravo to radimo s Pinangbom uz finansiranje Queensland Komisije za mentalno zdravlje, procjenjujemo koliko je ovaj model integriran u rutinsko pružanje usluga, kako bismo pokazali kako funkcionira takav holistički tretman usmjeren na porodicu.

Od vitalnog je značaja da se podaci prikupljaju kao dio rutinske prakse kako bi se mogla izgraditi baza dokaza.

  1. Rutinske prakse prikupljanja podataka koje se ne oslanjaju na vanjsko finansiranje.

Organizacije koje finansiraju liječenje od alkohola i drugih droga za autohtone narode (uključujući Commonwealth, primarne zdravstvene mreže i državne vlade) trebale bi osigurati adekvatan nivo finansiranja kako bi službe mogle prikupljati i unositi podatake o napretku i rezultatima klijenata.

To trenutno nije slučaj. Prikupljanje podataka, u sklopu evaluacije, smatra se dodatnim, a ne bitnim dijelom kontinuiranog pružanja usluga. Ovo treba promijeniti.

  1. Finansiranje koje ne prevazilazi troškove individualnih modela njege.

Noviji načini rada, gdje porodice postaju “odred za liječenje” uključivat će nove troškove, nove zgrade, nove načine rada, novo prikupljanje podataka i zahtijevat će više sredstava i planiranja.

 

Ako zaista razmišljamo o porodici, moramo razmišljati o tretmanu sa porodicom, a ne sa pojedincem. Ova promjena u razmišljanju treba da se dogodi na svim nivoima sistema.

 

Izvor: Treatment for drug and alcohol misuse should involve families and communities (theconversation.com)